Home illustrator Tạo một Poster Retro đầy màu sắc trong Photoshop và Illustrator (P2)

Tạo một Poster Retro đầy màu sắc trong Photoshop và Illustrator (P2)